Tên đầy đủ của tôi : Nguyễn Huy Khải
Tên đầy đủ trên Stripe : Ma Hong Thai

Số điện thoại đăng ký Payoneer : +84 963533786

Tôi là chủ trang này . Yêu cầu Payoneer xử lý xác minh giúp tôi